Top

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makine Sanayi Tic. A.Ş., siz değerli kullanıcımızın güvenliği göz önünde bulundurularak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na*(“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; kanun gereğince, Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.


İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmesi amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.


Kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, ev adresiniz, T.C. kimlik numaranız, Vergi Dairesi ve Vergi Numaranız, ehliyet seri numaranız, kimlik seri numaranız, telefon numaralarınız, motorlu taşıt plakanız, pasaport numaranız, özgeçmişiniz, fotoğraflarınız, görüntüleriniz ve ses kayıtlarınız, parmak izleriniz, retina taraması, IP adresiniz, e-posta adresiniz, hobileriniz, etkileşimde bulunduğunuz kişiler, grup üyelikleriniz, aile bilgileriniz, sağlık bilgileriniz ve kayıtlarınız, sağlık verileriniz, röntgen, MR gibi sağlık kurumu kayıtlarınız, kan grubunuz, ülke-şehir-posta kodunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, adli sicil kaydınız, banka hesap numaranız, akademik bilgileriniz, medeni durumunuz, çocuklarınıza ait bilgileriniz, acil durum bilgileriniz, engellilik durumunuz, askerlik kayıtlarınız, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.


Kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca şirketimizin müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkan verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Şirketimiz gerçek kişilerden almış olduğu destek hizmetleri, alım ve satım (ticari ilişkilerin yürütülmesi) işlemleri kapsamında kişisel veriler alınmaktadır. Şirketimizin destek alınmış olduğu kişiler, şirketin devamlığı için ticari ilişkiler içinde bulunduğu gerçek kişiler, kanun gereği hizmet almak zorunda olduğu gerçek kişiler, çalışma adayları ve çalışan personelin;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı SGK Kanunu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanun ve vergisel yükümlülük kapsamındaki Kanunlar,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimlerde,
 • Vergi Daireleri ve Denetmenleri tarafından yapılacak denetimlerde,
 • Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
 • İstatistiksel Çalışmalar için,
 • Eğitim, rezervasyon, teşvik başvurularında ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere,
 • Ayrıca Mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunulmak üzere,
 • Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüklerince istenmesi durumunda sunulmak üzere kişisel verileriniz işlenebilir, saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinerek, imha edilebilir.

Ayrıca Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.


Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.


Firmamız kural olarak kullanıcılarından, özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez. Ancak üçüncü kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Örneğin; Belgeli alan adları için istenilen kimlik örneğinizde “din” hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması halinde amaç özel nitelikli verinizin kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile özel nitelikli veri kapsamında olabilir.


Kişisel verileriniz, alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere; alan adı tescil bilgilerinde, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uzman ve doktorlar, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.


Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir:


 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ve KVK Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimiz, İnsan Kaynakları Departmanına iletmeniz mümkündür. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılacaktır.


TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorunlarınızı yönetmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Türkgücü OSB Bülent Ecevit Bulvarı no 17.Çorlu – Tekirdağ adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya pro-pack@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben incelenerek, sonuçlandırılacağını hatırlatmak isteriz.


* 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Adı ve Soyadı               İmzası                Tarih